Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad (MR)
Het Hoeltien, onze overkoepelende schoolorganisatie, heeft een (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden, waarbij alle locaties evenredig zijn vertegenwoordigd. De directie is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig, als adviseur en informant. Zij zijn bij toerbeurt aanwezig bij de vergaderingen. De MR vergadert over het schoolbeleid en de inrichting van de school. De onderwijskundige plannen worden in de MR besproken en ter instemming of advies voorgelegd. Er wordt bij toerbeurt vergaderd op de verschillende locaties van onze school. 

Deelraad-MR
Omdat veel onderwerpen specifiek voor de locaties gelden hebben we voor elk locatie een deelraad ingesteld. Daarin hebben de gekozen leden en een extra ouder zitting. Zij vergaderen volgens planning en indien tussenrijds gewenst. Zij adviseren de afgevaardigde van MR-het hoelien inzake de standpunten in de GMR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle openbare scholen in de gemeente Hoogeveen. Alle medezeggenschapsraden worden hierin door 2 van haar leden vertegenwoordigd, namelijk één ouder en één personeelslid. Voor het Hoeltien betekent het dat er zowel van de ouder- als personeelsgeleding 1 vertegenwoordiger in kan zijn. Dit gebeurt bij toerbeurt door een afvaardiging van onze verschillende locaties. De GMR vergadert over zaken die belangrijk zijn voor alle betrokken scholen in het algemeen.